Go back

Nieuw Beleid voor Horeca en Terrassen

Christian_Zierleyn Christian_Zierleyn  •  24-06-2022  •    2 opmerkingen
De Kom
De Kom


Voorstel code: MEDEMO-2022-06-10

De gemeente Amsterdam heeft een nieuw beleidskader horeca en terrassen. Inspraak kan tot 13 oktober. De Weesper wil graag een participatiebijeenkomst organiseren om zo de meningen te bundelen.

Samenvatting

De gemeente Amsterdam heeft daarom medio juni het “concept stedelijk beleidskader horeca en terrassen” gepubliceerd. Het nieuwe beleidskader voor horeca en terrassen geldt na aanvaarding voor de hele stad, incl. Weesp. Tot en met 13 oktober 2022 kan men een mening geven over het nieuwe beleidskader. De Vereniging wil nagaan of er nog aanpassingen dienen plaats te vinden.

 

Projectgroep De Weesper Vereniging

 • Henk Ebing (projectleider)
 • Overige leden van de Weesper Vereniging

 

Aanleiding

Er gelden nu nog diverse wetten en regels. De omgevingswet bundelt en moderniseert straks 26 wetten voor de leefomgeving tot één wet. Elk stadsdeel heeft op dit moment eigen beleid voor horeca en terrassen. Daardoor gelden in gelijke gevallen niet altijd dezelfde regels. De gemeente Amsterdam heeft daarom medio juni het “concept stedelijk beleidskader horeca en terrassen” gepubliceerd, teneinde een en ander te harmoniseren.

 

Gemeentelijk Beleidskader

Een horecaondernemer heeft te maken met verschillende wetten en regelgeving. Landelijke mili­euwetgeving en alcoholwetgeving zijn bepalend voor aspecten als geluid, geur, het schenken van alcohol en inrichtingseisen van het pand. Het ruimtelijk ordeningsaspect wordt gereguleerd door middel van het bestemmingsplan, het aspect van openbare orde en de veiligheid via de APV. Er zijn belangrijke veranderingen in deze (landelijke) regelstelling voor horeca en terrassen die vra­gen om aanpassing van ons huidige (ruimtelijke) beleid. Het nieuwe beleidskader horeca en terrassen harmoniseert de regelgeving voor heel Amsterdam.

Beleidsterreinen: Openbare Orde en veiligheid, Economische zaken, Evenementen

Verantwoordelijk bestuurders: Jan van der Does (Openbare ruimte en groen), Katinka Hilders-van de Wetering (Evenementen, economische zaken, openbare orde en veiligheid)

 

Onderzoeksvraag

 Dit zijn de uitgangspunten van het nieuwe Stedelijk beleidskader:

 • Vooraf beoordelen wat de impact is van horeca op de omgeving.
 • De regels voor horeca en terrassen gelden voor de hele stad.
 • Er is ruimte voor nieuwe trends en ontwikkelingen in de horeca.
 • Ondernemers kunnen een betere afweging maken van kansen en knelpunten bij het starten van een nieuwe horecaonderneming of het aanpassen van bestaande horeca.
 • Maatwerk leveren voor bewoners en ondernemers in het gebied.
 • Meer sturing van de gemeente op waar welke horeca zich vestigt

De Weesper Vereniging wil graag met de horeca en omwonenden het onderzoek uitvoeren om na te gaan of er nog aanpassingen dienen te komen in het concept beleidskader horeca en terrassen en dan met name voor Weesp voor bovengenoemde uitgangspunten van de gemeente Amsterdam.

  

Wie willen we bij het onderzoek betrekken?

 • De leden van de Weesper Vereniging.
 • Ondernemers van de horeca en evenementen uit Weesp en Driemond.
 • Omwonenden en andere belanghebbenden van horeca en terrassen.
 • Gemeente Amsterdam – Uitnodigingen van de makers van het stuk voor het geven van toelichting.
 • Bestuurscommissie – Hoe staan zij tegenover dit beleid van Amsterdam?
 • Politie - We willen praten met wijkagenten om te zien wat hun perspectief is en hoe zij de controle zien op is op overtredingen en overlast

 

Wanneer

Voorbereiding juli t/m september 2022, uitvoering september-oktober 2022.

 

Kosten en Financiering

De kosten zullen betrekking hebben op het organiseren van bijeenkomsten en eventuele catering en kantoorkosten. Dit kan zonodig betaald worden van de subsidie van de verkregen subsidie van het Drosthagenfonds. De Weesper Vereniging heeft zelf maar een heel beperkt budget, dus we zullen de kosten tot een minimum beperken

 

Losse opmerkingen

 • De stukken zijn te vinden via onderstaande link en bestaan uit:
 • Concept Stedelijk beleidskader horeca en terrassen (32 pag.)
 • Bijlagen 1 t/m 8 hierbij.
 • Het vergt nogal wat leestijd.

 

Links

Je moet aanmelden of registreren om een reactie te plaatsen.
 • Christian_Zierleyn

  Nadat we het beleidsstuk nader bestudeerd hebben, denken we toch dat dit een minder geschikt project is. Het beleidskader is heel algemeen en het wordt pas in een latere fase interessant als de kaarten met bestemmingen woorden gepubliceerd. Wellicht dat het dan interessant is om als vereniging iets te organiseren.

  Geen reacties
  • Christian_Zierleyn

   Tijdens de brainstorm op de ledenvergadering is er ook enige tijd gesproken over dit voorstel. Er waren verschillende leden die aanwezig waren op de participatiebijeenkomst een aantal jaren geleden onder leiding van toenmalig wethouder John Vos. Die bijeenkomst is velen toen slecht bekomen en men was het eens dat dit een kans is om alsnog te proberen een vruchtbare bijeenkomst te organiseren tussen bewoners en horeca, aan de hand van het nieuwe beleidskader. Het lijkt ons dan ook een goed idee om in september een bijeenkomst te organiseren. Het idee is dan wel om niet alleen de conflicterende standpunten in kaart te brengen, maar ook te kijken of de nieuwe regels mogelijkheden bieden om tot een gezamenlijke consensus te komen. We gaan het nieuwe beleidskader nog verder bestuderen en dan gaan we nadenken over hoe we de bijeenkomst in september zouden kunnen vormgeven.

   Geen reacties
   Dit voorstel heeft geen meldingen.
   Geen mijlpalen gedefiniëerd